Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจาก facebook
วันที่ 11 กรกฎาคม ของทุกปีองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น
11 กรกฎาคม 2561
“ วันประชากรโลก ” (World Population Day) จุดมุ่งหมายของวันสำคัญวันนี้เพื่อให้เกิดความตระหนักในประเด็นปัญหาของประชากรโลก #จากจำนวนสถิติของประชากรทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว# ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนปัญหาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ยังมีรายงานว่า ภายในศตวรรษหน้าประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกราว ๑ พันล้าน (ขณะนี้ทั่วโลกมีประชากรประมาณ ๕.๕ พันล้าน) และกว่าร้อยละ ๕๐ ของจำนวนที่เพิ่มขึ้น จะแออัดอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนา เช่น ประเทศแถบเอเชีย แอฟริกา และลาตินอเมริกา #องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว# จึงได้กำหนดให้วันที่ ๑๑ กรกฎาคมของทุกปีให้เป็นวันประชากรโลก โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชากรของโลกเป็นผู้รับผิดชอบ ได้แก่ กองทุนเพื่อกิจกรรมประชากรแห่งสหประชาชาติ (United Nations Fund for Population Activities) หรือ ชื่อย่อว่า UNFPA ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ก กองทุนนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๒ โดยได้รับงบประมาณจากประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ เยอรมนี สวีเดน เดนมาร์ก อังกฤษ แคนาดาสวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี และออสเตรเลีย #วัตถุประสงค์ของการตั้งกองทุนฯ# ก็เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกประเทศในโลก ตลอดจนประเทศกำลังพัฒนาเกี่ยวกับการวางแผนประชากรและการวางแผนครอบครัว สร้างความตื่นตัวในเรื่องปัญหาประชากรและการหาวิธีแก้ไขโดยมีแนวคิดว่า 1. การดูแลควบคุมอัตราการเพิ่มประชากร จะมีผลในการเฉลี่ยแบ่งปันอาหาร น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน การศึกษา การจ้างงาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ด้อยโอกาสได้ดีกว่าการปล่อยให้ประชากรเพิ่มสูงขึ้น 2. การจำกัดหรือควบคุมอัตราการเพิ่มของประชากรให้สมดุลกับการพัฒนาของประเทศ จะช่วยลดความรุนแรงเกี่ยวกับการทำลายสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลกระทบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 3. การชะลอความแออัดในเมือง เพื่อไม่ให้ประชากรล้นเมืองเร็วเกินไป จะมีผลดีกว่าในแง่ของการพัฒนาทั้งในเขตเมืองและชนบท 4. การให้การศึกษาแก่เด็กหญิงและสตรีอย่างทั่วถึง จะช่วยให้เด็กหญิงและสตรีรู้วิธีดูแลสุขภาพของตนเอง และสมาชิกครอบครัวดีขึ้น รวมทั้งช่วยให้ #การวางแผนครอบครัวดีขึ้น# 5. การมีครอบครัวที่มีขนาดเล็กลง จะช่วยให้การจัดการศึกษา การดูแลให้บริการด้านสุขอนามัย การพัฒนาเศรษฐกิจ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 6. การวางแผนครอบครัว ควรมีความหมายครอบคลุมถึงถึงการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว นอกเหนือจากความหมายด้านคุมกำเนิดเพียงด้านเดียว #เป้าหมายของกองทุนฯ# ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเน้นวิธีการใดๆ ก็ตามที่สอดคล้องกับแนวคิดต่างๆ ข้างต้น นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ทุกประเทศรณรงค์ส่งเสริมสถานภาพของสตรีในทุกๆด้าน เพราะสตรีเป็นกุญแจสำคัญในการลดอัตราการเพิ่มของประชากรได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดในประเทศที่กำลังพัฒนา จะพบว่าอัตราการไม่รู้หนังสือของสตรีมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างมากกับการมีลูกมาก เพราะทำให้ผู้หญิงขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ดังนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนจะไม่มีทางเป็นไปได้หากประชากรครึ่งหนึ่งของโลกที่เป็น ผู้หญิงไม่ได้รับการดูแลให้การศึกษาเท่ากับผู้ชายในทุกๆ ด้าน เพราะการศึกษาจะช่วยให้ผู้หญิงได้ดูแลตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพของสังคม #ในวันประชากรโลก# หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดกลุ่มศึกษา จัดประชุมสัมนา ประกวดบทความ เรียงความ หรือจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชากร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงประโยชน์ของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการควบคุม ดูแลอัตราการเพิ่มประชากรโลกให้น้อยลง #วันประชากรโลก# กำหนดขึ้นโดยคณะมนตรีประศาสน์การของสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา เมื่อ พ.ศ. 2532 เกิดจากแรงดลใจของสาธารณชนที่ให้ความสนใจใน “วันห้าพันล้าน” ซึ่งเป็นวันที่คาดการณ์ว่าประชากรของโลกจะมีจำนวนประชากรเพิ่มเป็น 5,000,000,000 (ห้าพันล้าน) คนในวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2530 ในวันฉลองครบรอบวันประชากรโลกห้าพันล้านคนครบปีที่ 20 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ประมาณจำนวนประชากรของโลกได้เพิ่มขึ้นเป็น 6,727,551,263 คน และในปลายปี พ.ศ. 2554 ทั่วโลกเฉลิมฉลองที่โลกมีประชากรครบ 7,000 ล้านคน โดยการฉลองดังกล่าวเริ่มขึ้นในฟิลิปปินส์ ให้กับทารกเพศหญิงชื่อ ดานิกา เมย์ คามาโช #เรื่องน่ารู้...วันประชากรโลก# #10 ประเทศที่มีจำนวนประชากรมากที่สุดในโลก# 1. จีน 1,369 ล้านคน (19.84% ของประชากรโลก) 2. อินเดีย 1,201 ล้านคน (16.96% ของประชากรโลก) 3. อังกฤษ 304 ล้านคน (4.56% ของประชากรโลก) 4. อินโดนีเซีย 232 ล้านคน (3.47% ของประชากรโลก) 5. บราซิล 187 ล้านคน (2.80% ของประชากรโลก) 6. ปากีสถาน 163 ล้านคน (2.44% ของประชากรโลก) 7. บังกลาเทศ 159 ล้านคน (2.38% ของประชากรโลก) 8. ไนจีเรีย 148 ล้านคน (2.22% ของประชากรโลก) 9. รัสเซีย 142 ล้านคน (2.13% ของประชากรโลก) 10. ญี่ปุ่น 128 ล้านคน (1.92% ของประชากรโลก) #ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรโลก# 1. การค้นคว้าทางการแพทย์ ที่มีการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การผลิตวัคซีนป้องกันและรักษาโรค รวมถึงมีองค์การที่เกี่ยวกับการระบาดของโรคและวัฏจักรของการแพร่เชื้อโรค 2. ความรู้เรื่องสุขอนามัยของประชากร ประชากรโลกแทบทุกประเทศมีความรู้เรื่องสุขอนามัยมากขึ้นรวมทั้งมีการจัดการระบบ การวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพ 3. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ที่ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางการแพทย์ และสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง เช่น ผู้ป่วยสามารถปรึกษาอาการกับแพทย์ ได้ทางโทรศัพท์หรือสื่อต่างๆ หรือการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ผ่านระบบโทรคมนาคมต่างๆ 4. ระบบสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ผู้หญิงเริ่มมีบทบาททางสังคมมากขึ้น ทำให้ผู้หญิงทีมีทัศนคติต่อการแต่งงานเป็นด้านลบ ส่งผลให้จำนวนประชากรวัยเด็กลดน้อยลง ข้อมูลอ้างอิง วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๓. http://www.ipsr.mahidol.ac.th ศูนย์อ้างอิงทางประชากรแห่งประเทศไทย http://cpe.kmutt.ac.th/wiki/วันประชากรโลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://th.wikipedia.org/wiki/วันประชากรโลก _______________________________________________________ #ปรัชญาการทำงาน# _______________________________________________________ คุณภาพงาน คุณภาพชีวิต _______________________________________________________ #วิสัยทัศน์# คุณค่าไม้ยางพาราไทย สู่สังคมโลก _______________________________________________________ APK GROUP APK GREEN ENERGY MASTER PARAWOOD _______________________________________________________ #รับซื้อไม้ยางพาราในแปลง โดยทีมงาน APK ติดต่อเรา : 098-014 3881, 098-010 4288 #รับซื้อไม้ท่อนสด ติดต่อ 089-466 2609, 093-584 3884
(ข่าวสารจาก facebook)